Ministerstwo Energii zachęca branżę do konsultacji w zakresie hybrydowych instalacji OZE

Ministerstwo Energii zachęca do wypełnienia ankiety wszystkich zainteresowanych realizacją inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii w formule instalacji hybrydowej. – Pozwoli to nam uzyskać dane świadczące o skali potencjału tkwiącego w tego rodzaju projektach – informuje resort energii.


Ministerstwo zapewnia, że wyniki ankiety posłużą do wykonania analizy, której wnioski zostaną wykorzystane w prowadzonych pracach nad przepisami ustalającymi warunki realizacji inwestycji w instalacje hybrydowe, jak i samej definicji takiej instalacji.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem strony ME, pod tym linkiem. Termin wypełniania ankiety mija 16 października br. Jak określa to ME – „statystyczne” wyniki analiz mają być opublikowane na jego stronie internetowej.

Definicja instalacji hybrydowej pojawiła się w ustawie o OZE wraz z przyjęciem nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 lipca ubiegłego roku.

Zgodnie z zapisaną w ustawie o OZE definicją, hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii jest rozumiana jako „zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego; taki zespół instalacji może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii”.

W ostatnim projekcie nowelizacji ustawy o OZE, który przygotowało Ministerstwo Energii i który obecnie czeka na skierowanie do akceptacji Rady Ministrów, zanim trafi do prac w parlamencie, resort energii zaproponował zmianę definicji hybrydowych instalacji OZE – jak to informuje resort energii – „poprzez dodanie między innymi do definicji dodatkowej funkcjonalności pozwalającej na spłaszczenie krzywej produkcji w drodze współpracy co najmniej dwóch źródeł o różnej charakterystyce produkcji energii elektrycznej oraz zapewnienie lokalnej stabilności dostaw energii”. Warunek to stosunek mocy instalacji podstawowej i tzw. instalacji współpracującej 20:80"..

– Brak wymogu zachowania minimalnej proporcji rodziłby ryzyko podejmowania działań pozornych polegających na instalowaniu marginalnych mocy, które w efekcie nie pozwalałyby na pełnienie funkcji stabilizacyjnej, a dokonywane byłyby w celu uzyskania statusu instalacji hybrydowej – komentowało Ministerstwo Energii.

Ministerstwo chce ponadto, aby hybrydowe instalacje OZE znalazły się w osobnym koszyku aukcyjnym.

Instalacje wchodzące w skład tzw. instalacji hybrydowej mają różnić się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzania energii w sieci o napięciu do 110 kV, a ich łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej ma nie przekraczać 3504 MWh/MW/rok.

Ponadto ME chce, aby instalacja hybrydowa działała na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 graniczących ze sobą gmin – co jest zbieżne z wpisanym już do ustawy o OZE obszarem działalności klastrów energii.

W toku konsultacji ostatniego projektu nowelizacji ustawy o OZE Polska Grupa Energetyczna w jednej z uwag zaproponowała, aby do wymogów, które definiują hybrydowe instalacje OZE, dodać ograniczenie przyłączenia do sieci co najwyżej jednego operatora systemu dystrybucyjnego.

– Instalacja hybrydowa może uczestniczyć w aukcjach albo energia wytworzona w tych instalacjach może być przedmiotem obrotu, co nakłada na OSD obowiązek rejestrowania, potwierdzania i przekazywania danych pomiarowych dot. wyprodukowanej lub wprowadzonej energii do sieci OSD. Ponadto OSD będzie świadczyć usługę dystrybucji dla podmiotu posiadającego taką instalację. Dlatego należy ograniczyć lokalizację instalacji hybrydowej do sieci jednego OSD – czytamy w uwagach zgłoszonych przez PGE.

Z kolei Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zaproponowało wprowadzenie do definicji instalacji hybrydowej dodatkowych wymogów, aby wchodzące w jej skład urządzenia OZE były połączone "instalacją wewnętrzną" i aby instalacje hybrydowe działały w ramach punktów przyłączenia "zasilających ten sam obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych".

Zdaniem PTPiREE, bez takich zapisów instalacje hybrydowe będzie można realizować "w zupełnie różnych, nieprzylegających do siebie sieciowo miejscach". Według Towarzystwa w innym przypadku "nie będzie można uznać, że jest to jedna instalacja i że przez swoją "hybrydowość" pełni jakąkolwiek funkcję stabilizacyjną w sieci elektroenergetycznej".

red. gramwzielone.pl

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!