Kapituła konkursowa

fsb3
TYTAN male


W kapitule konkursu zasiadają czołowi Eksperci i naukowcy, posiadający niepodważalną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne, by ocenić innowacyjne osiągnięcia związane z procesem wytwarzania tzw. zielonej energii "OZE", rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, najciekawsze produkty w tym sektorze oraz myśli techniczną. Kapituła składa się z wybitnych specjalistów reprezentujących różnorodne dziedziny energetyki. Zgodnie z tradycją, w Kapitule Konkursowej zasiadają czołowi naukowcy akademicy i przedstawiciele jednostek rządowych:
Adam Gula Prof. Adam Guła, Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza
Ur. W 1941 we Lwowie. W 1965 r. ukończył studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podejmuje pracę w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1973 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie oddziaływań cząstek elementarnych w zakresie wysokich energii. Pracując w tej dziedzinie odbył staże naukowe w CERN w Genewie i Rutherford Laboratory w Wielkiej Brytanii. Od końca lat 70-tych pracuje nad zagadnieniami syntezy jądrowej; kieruje badaniami grupy polskiej we współpracy z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej i Leningradzkim Instytutem Fizyki Jądrowej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę z tego zakresu, a w r. 1994 uzyskuje tytuł profesora fizyki. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i syntezy jądrowej. W r. 1980 jest jednym z założycieli Polskiego Klubu Ekologicznego. Na początku lat 1990-tych przesuwa swoje zainteresowania na badania nad zrównoważonym rozwojem energetyki. Współtworzy polsko-amerykańską Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), a w r. 2000 Stowarzyszenie The Krakow Institute for Sustainable Energy. Począwszy od r. 1992 kieruje pracami polskich zespołów w szeregu międzynarodowych projektów w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnych w ramach programów USAID, GEF i EU (FP, THERMIE, SAVE, ALTENER, TEMPUS, EIE, Central Europe Programme or AsiaLink). W tej dziedzinie jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.
Andrzej Szlek Prof. Andrzej Szlęk, Wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Studia wyższe ukończył na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1990 roku. Uzyskał kolejno tytuł doktora (1994), doktora habilitowanego (2002) i profesora (2009). W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim procesami spalania i zgazowania, w tym szczególnie spalaniem biomasy, technologią spalania HTAC, zgazowaniem paliw kopalnych i biomasy w warstwie nieruchomej. W roku 2005 jego aktywność została uhonorowana srebrnym medalem imienia Georga Westinghousa przyznawanym przez ASME. Od 2007 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Jest członkiem zarządu Polskiego Instytutu Spalania.
Wojciech Nowak Prof. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Studia wyższe odbył w latach 1974-1979 na Wydziale Energetyki Cieplnej w Instytucie Metalurgicznym w Żdanowie (Mariupol - Ukraina), i uzyskał tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1983 roku Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, a stopień naukowy doktora habilitowanego - w 1991 roku Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. 15 listopada 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Pracę naukową rozpoczął 1.10.1979 roku w Zakładzie Kotłów i Termodynamiki Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Tematyka jego początkowych badań dotyczyła procesów spalania węgla w warstwie fluidalnej. Zainteresowania skupione były szczególnie na badaniach kinetyki i mechanizmu spalania pojedynczego ziarna węgla w warstwie fluidalnej oraz modelowaniu matematycznym procesu fluidalnego spalania. W 1987 roku był jednym z laureatów konkursu na stypendium naukowe rządu japońskiego w postaci 2- letniego stażu naukowego na elitarnej uczelni japońskiej - Tokyo University. Pod kierunkiem prof. K. Yoshida z Department of Chemical Engineering prowadził badania hydrodynamiki i wymiany ciepła w cyrkulacyjnych warstwach fluidalnych. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod wyżej wymienionym tytułem w 1991 roku uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. W latach 1989-90 pracował jako visiting professor w Technical University Hamburg-Harburg w Niemczech w laboratorium prof. J. Werthera. W 1991 roku otrzymał stanowisko profesora na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Nagoya University w Japonii, gdzie pracował nieprzerwanie do kwietnia 1994 roku. W 1992 roku utworzył międzynarodowy zespół badawczy "Interfluid", w skład którego weszli wybitni naukowcy japońscy i niemieccy. Zespół otrzymał bardzo prestiżową w Japonii nagrodę NEDO (New Energy and Development Organization) za szczególny wkład w rozwój czystych technologii węgla. Z dniem 1 kwietnia 1994 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej w Instytucie Inżynierii Środowiska.15 listopada 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy Profesora. 1 grudnia 1997 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe w Politechnice Częstochowskiej. Opublikowany dorobek naukowy prof. Wojciecha Nowaka to: 157 publikacji, w tym 104 oryginalne prace twórcze.
Krystyna Kubica Dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Chemik, wieloletni dyrektor Zakład Fizykochemii i Energetycznego Przetwórstwa Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, aktualnie pracownik naukowo-badawczy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezes Zarządu Okręgu Górnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w latach 2002-2008, Autor systemu badania i kryteriów energetyczno-ekologicznych atestacji paliw stałych i instalacji spalania paliw stałych (kotłów, pieców opalanych węglem, biomasą, itp.) Była autorem i kierownikiem wielu projektów naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie fizykochemii i technologii energo-chemicznego wykorzystania węgla i węglopochodnych oraz biomasy (spalania i współspalania węgla) ukierunkowanych na optymalizację procesową i ekologiczną (w tym programów redukcji niskiej emisji), finansowanych z programów KBN, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PHARE, FIO, EC oraz przemysł. Kubica była koordynatorem zadań i koordynatorem naukowym wielu projektów dofinansowanych przez EC w ramach programów INCO-COPERNICUS, EUREKA, THERMIE i 5FP oraz prac finansowanych przez Komisję Europejską. Aktualnie jest kierownikiem zadań realizowanych w ITC Politechniki Śląskiej w ramach projektu PreparatoryStudies on Eco-design Requirements of EuPs (II) Lot 15 Solid Fuel Small Combustion Installations. W latach 2003-2004 stypendysta IES JRC EC we Włoszech w dziedzinie produkcji czystej energii w instalacjach spalania małej mocy SCIs (50MWth). Członek organizacji i stowarzyszeń naukowych (Sekcja Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Polskiego towarzystwa Węglowego. Polskiej Izby Ekologii, Polskiego Towarzystwa Biomasy, Komitetów Technicznych PKN, SITPH), członek rady programowej INFORSEE oraz ekspert panelu spalanie UN-ECE TFEIP, członek Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska została odznaczona w roku 2008 medalem "BENE MERITUS" z okazji XV-lecia WFOŚiGW w Katowicach, nagrodą "zielone czeki" Z OKAZJI DNIA ZIEMII WFOŚiGW w Katowicach za opracowanie i wdrożenie sytemu atestacji paliw stałych i urządzeń spalania małej mocy dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa oraz w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.
Rafal Rajczyk

Sekretarz Forum

Dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
W 2000r. uzyskał dyplom na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W 2001r. został asystentem na Politechnice Częstochowskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery (obecnie Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych). W roku 2004 stypendysta "Marie Curie Fellowship" w Abo Akademi, Finlandia. Od 2002r. uczestnik studiów doktoranckich, które ukończył w 2006r. obroną pracy doktorskiej pt. "Emisja mikrocząstek w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej". Od 2008r. na stanowisku adiunkta jest równocześnie kierownikiem naukowym projektu "Biomodelling" - Advanced Biomass Combustion Modelling for Clean Energy Productions (Era Net), wykonawca zadań częściowego tematu badawczego w projekcie strategicznym "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" oraz kierownikiem ze strony Politechniki Częstochowskiej dwóch innych projektów w ramach KIC InnoEnergy – Knowledge & Innovation Community.W 2009r. ekspert "Energoprojektu" w Indiach, dla JSW Group. Współpracuje aktywnie z przemysłem w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy m.in. z Grupą PGE (PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów), Foster Wheeler Energia Polska, Fortum Power and Heat Polska, Eltur Serwis Sp. z o.o. Członek sieci naukowej EERA Joint Programme on Bioenergy. Autor i współautor 26 publikacji w zakresie inżynierii energii. W latach 2002 – 2011 wykonawca i współwykonawca kilkudziesięciu prac zleconych dla przemysłu, jak również dwóch grantów krajowych. Wykładowca na trzech edycjach studiów podyplomowych realizowanych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Opiekun laboratorium biomasy w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych. Główne zainteresowania naukowe to technologia spalania paliw w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej i energetyczne wykorzystanie biomasy.
Andrzej Czerwiski2 Andrzej Czerwiński, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Przewodniczący Stałej Podkomisji ds. energetyki, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki

W 1979 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (magister inżynier elektryk). Odbył następujące studia i kursy podyplomowe: Pensylwania – administracja publiczna – rozwój regionalny, Salzburg – przedsiębiorcze miasta, Kopenhaga – rozwój demokracji lokalnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie – organizacja i zarządzanie. W latach 1979 –1989 pracował w Zakładzie Energetycznym Kraków Rejon w Nowym Sączu, następnie przez cztery lata prowadził własną firmę. W bieżącej kadencji Sejmu pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki oraz przewodniczącego stałej podkomisji ds. energetyki. Jest także członkiem Komisji Skarbu Państwa. Ponadto przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi ds. Energetyki, który jest jednym z najaktywniejszych zespołów w parlamencie. Przypomnijmy, że efektem prac zespołu oraz komisji ds. energetyki jest szereg kluczowych zmian prowadzących do stworzenia konkurencyjnego rynku energii. Należą do nich ustawa o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, ustawa o efektywności energetycznej, a w szczególności przygotowanie założeń ustawy o inteligentnych sieciach, która uczyni odbiorcę końcowego podmiotem na rynku energii.
Karol Teliga Karol Teliga, Prezes, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM
Absolwent Wydziału Instalacji Sanitarnych i Wodnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Melioracji Rolnych i Leśnych SGGW. Otrzymał dyplom Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Oszczędności Energii. W latach 1968 – 1972 pracował w Instytucie Budowy Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, a następnie w latach 1977 – 1981 w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 do dziś prowadzi własną firmę "WAT" zajmująca się energetycznym wykorzystaniem biomasy, wdrażaniem produkcji kotłów w firmach produkcyjnych oraz programów aktywizacji gmin poprzez energetyczne wykorzystanie biomasy.
Janusz Pilitowski Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) - magistrem ekonomii o specjalności finanse przedsiębiorstw. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 1985-2003 zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. (d. Mennica Państwowa), gdzie pełnił funkcję m.in. głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu i prezesa zarządu spółki. W 2004 roku przeszedł do pracy w Grupie Brasco S.A., zajmując się rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych. Od 2007 roku pracuje w administracji rządowej, początkowo w Urzędzie Regulacji Energetyki, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. Od stycznia 2011 roku Pan Janusz Pilitowski był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w kwietniu 2012 roku został Dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej.
kazimierz zmuda Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dr mariusz swora Dr Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, adwokat, stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa i zasad działania organizacji pozarządowych oraz prawa ochrony konkurencji. W 2007 r. jako ekspert w ramach rumuńsko-holenderskiego programu bliźniaczego doradzał w zakresie przeprowadzenia dekoncentracji i decentralizacji rumuńskiej administracji. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie przygotowuje habilitację. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.
Leokadi Rg foto Dr Leokadia Róg, Kierownik Zakładu Oceny Jakości paliw stałych, Główny Instytut Górnictwa

Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa. Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego kierunku geologia. W Głównym Instytucie Górnictwa pracuje od 1984 roku, początkowo jako pracownik Laboratorium Petrografii Stosowanej w Zakładzie Geologii Kopalnianej, w latach 1991 – 2000 jako zastępca kierownika Laboratorium Oceny i Prognoz Jakości Węgla a od 2000 roku jako Kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych. Pracowała również w Komitecie Górnictwa PAN w Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych, Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, Sekcji Petrologii Węgla Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Normalizacyjnych Komitetach Technicznych nr 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych (przewodnicząca) oraz 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw stałych (członek)
Maciej Grzybczyk Dr Michał Grzybczyk, Radca prawny, Partner Kancelaria GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni sp. p.

Radca prawny, Partner GFKK. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Michał Grzybczyk specjalizuje się w prawie handlowym, doradztwie przy projektach inwestycyjnych i finansowaniu infrastruktury.  W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Przed dołączeniem do Kancelarii pracował w STALEXPORT S.A. w Katowicach, gdzie zajmował się obsługą prawną i finansowaniem projektów inwestycyjnych, rynkiem papierów wartościowych oraz prawem handlowym. Ponadto, jako doradca prawny, brał udział m.in. w postępowaniach antydumpingowych, procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz emisji papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Opublikował kilkanaście artykułów z dziedziny prawa papierów wartościowych w krajowych i zagranicznych periodykach prawniczych. Jest autorem książki „Emisja kwitów depozytowych” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997) i współautorem publikacji „Emisja kwitów depozytowych i Euroobligacji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000).
Maria Przekopowska, Dyrektor Zarządzający, Center for Business Education
Agata Pęzińska, Project Manager, Center for Business Education
.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!